دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اسامی دانشجویان دانشکده که در مقطع ارشد پذیرفته شده اند.

اسامی دانشجویان دانشکده که در مقطع ارشد پذیرفته شده اند.

جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده جناب آقای دکتر پرورش و سرکار خانم دکتر گایینی

جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده جناب آقای دکتر پرورش و سرکار خانم دکتر گایینی

دستاوردها

اخبار پژوهشی

تقویم وبرنامه کارآموزی  پرستاری ورودی مهر97

تقویم وبرنامه کارآموزی پرستاری ورودی مهر97

برنامه کارآموزی پرستاری مهر 97

99/11/28 گروه
ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

برگزاری ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 99/11/25 ساعت 13:15-14:15

99/11/21 گروه

اطلاعیه

برنامه ارشد اورژانس ورودی 99

برنامه ارشد اورژانس ورودی 99

99/12/09 گروه

دیدار صمیمانه نمایندگان دانشجویان با مسئولین و مدیران گروه دانشکده

دیدار تعدادی از نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده در تاریخ روز یکشنبه 12 بهمن 99

99/11/21 گروه

ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 25 بهمن ساعت 13:15- 14:15

برگزاری ژورنال کلاب دانشجویی شنبه 99/11/25 ساعت 13:15-14:15

99/11/21 گروه

برگزاری جلسه آشنایی با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 99

اولین جلسه با دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ورودی 99 جهت آشنایی با دانشجویان، با حضور ریاست ...

99/09/18 گروه اخبار آموزشی

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

سامانه مدیریت آموزشی( سما)

معاونت پرستاری وزارت بهداشت

سامانه راهنمای یادگیری

پژوهشیار( سامانه طرح های پژوهشی)

سازمان نظام پرستاری