ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 211
بازديدکنندگان امروز: 343
کل بازديدکنندگان: 8824844
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 1.7580 ثانيه
کارشناسی پرستاری

دروس پايه دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

2011201

تشريح

2

26

17

-

2011202

فيزيولوژي

3

42

17

-

2011203

ايمونولوژي

2

26

17

2011202

2011204

بيوشيمي

2

26

17

-

2011205

ميكروب‌شناسي

2

26

17

-

2011206

انگل‌شناسي

2

26

17

-

2011207

آمار حياتي مقدماتي و روش تحقيق در پرستاري

2

26

17

-

2011208

فناوري اطلاعات در پرستاري

1

9

17

-

جمع

16

207

136

-

   دروس اصلي دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

2011209

تغذيه و تغذيه‌درماني

2

34

0

2011204

2011210

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري‌ها

2

34

0

-

2011211

روانشناسي فردي اجتماعي

2

34

0

-

2011212

داروشناسي

3

51

0

4-2- 2011201

2011213

زبان تخصصي

2

34

0

9991002

2011214

فرايند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

1

9

17

-

جمع

12

196

17

-

دروس اختصاصي دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

2012215

اصول و مهارت‌هاي پرستاري

4

51

34

-

2012216

پرستاري بهداشت جامعه 1

2

34

0

-

2012217

پرستاري بهداشت جامعه 2

2

34

0

-

2012218

پرستاري بهداشت جامعه 3

1

17

0

-

2012219

بررسي وضعيت سلامت

1

9

17

2011202

2012220

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 1

3

51

0

14-2011212

2012221

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 2

2

34

0

2011220

2012222

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 1

3

51

0

9-6-5-4-2-2011201

2012223

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 2

4

51

0

22-2011212

2012224

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 3

4

68

0

2011223

2012225

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 4

4

68

0

2011224

2012226

پرستاري ويژه

3

51

0

2011225

2012227

پرستاري در بحران، فوريت‌ها و حوادث غيرمترقبه

2

26

17

2011225

2012228

پرستاري كودكان 1

2

34

0

2011220

2012229

پرستاري كودكان 2

3

51

0

2011228

2012230

پرستاري بهداشت روان 1

2

34

0

2011211

2012231

پرستاري بهداشت روان 2

2

34

0

2011230

2012232

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

34

0

كل دروس اختصاصي

جمع

46

732

68

-

كارآموزي دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

  كارآموزي در عرصه دوره كارشناسي پيوسته پرستاري

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

2014242

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

5/2

0

128

-

2014243

پرستاري بهداشت جامعه

3

0

153

-

2014244

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 1

1

0

51

-

2014245

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 2

1

0

51

-

2014246

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 3

3

0

153

-

2014247

پرستاري بيماري‌هاي داخلي و جراحي 4

3

0

153

-

2014248

پرستاري كودكان 1

1

0

51

-

2014249

پرستاري كودكان 2

5/1

0

77

-

2014250

پرستاري بهداشت روان

1

0

51

-

2014251

پرستاري ويژه

3

0

153

-

2014252

اصول مديريت خدمات پرستاري

2

0

102

-

2014253

پرستاري در بحران، فوريت‌ها و حوادث غيرمترقبه

2

0

102

-

جمع

24

0

1225

-