ساختار دانشکده
منوی اصلی
لینکهای مرتبط

 
 

 
 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 14360
بازديدکنندگان امروز: 254
کل بازديدکنندگان: 8821796
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 1.6160 ثانيه
آئين نامه دانشجويان شاهد و ايثارگر

آيين نامه اجرايي تسهيلات آموزشی دانشجويان شاهد و ايثارگر ضميمه آيين نامه های آموزشی

دوره دکتری(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، کارشناسی پيوسته، ناپيوسته و کاردانی

تعاريف:

ماده ١- تسهيلات اين آيين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق ميگيرد:

فرزندان و همسران (شهيد، مفقودالاثر، آزاده، جانباز ٢٥ % و بالاتر)

 آزاد با حداقل ٦ ماه سابقه اسارت

جانباز ٢٥ % و بالاتر و همچنين جانباز با حداقل ١٠ % جانبازي و ٣ ماه سابقه حضور داوطبانه در جبهه

رزمنده با حداقل ٦ ماه متوالي يا ٩ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره ١  : منظور از ستاد شاهد و ايثارگر در اين آيين نامه ستاد شاهد و ايثارگر هر دانشگاه ميباشد.

تبصره ٢:  عنوان ستاد شاهد و ايثارگر در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده ميشود.

ثبت نام:

ماده ٢ به دانشجوي جانبازي که به علت بيماري و يا ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده بر اي ثبت نام در هر نيمسال مراجعه کند اجازه داده ميشود (مشروط بر اينکه گواهي پزشکي که به تأييد ستاد رسيده باشد ارائه نمايد) تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد کند.

واحدهاي درسي:

ماده ٣ دانشجويان شاهد و ايثارگر ميتوانند در هر نيمسال حداقل ١٠ واحد انتخاب نمايند و حداکثر تا چهار نيمسال از نيمسال هايي که دانشجو ١٠ واحد انتخاب نموده است با نظر ستاد، جزو سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد.

تبصره:     در نيمسالي که دانشجوي شاهد و ايثارگر خارج از اختيار خود مجبور به ا نتخاب کمتر از ١٠ واحد بوده است، در صورت کسر ميانگين نيمسال (کمتر از ١٢ يا ١٤ با توجه به آيين نامه هاي آموزشي مربوطه) آن نيمسال به عنوان مشروطي محاسبه نخواهد شد.

ماده ٤ دانشجوي شاهد و ايثارگر که با گذراندن ٨ واحد درسي فارغ التحصيل ميشود در صور تي که ميانگين کل نمرات او حداقل ١٤ باشد. ميتواند در دوره تابستاني حداکثر ٨ واحد انتخاب نمايد.

تبصره:  دانشجوي شاهد و ايثارگري که جهت شرکت در آزمونهاي جامع علوم پايه و يا پيش کارور زي حداکثر ٨ واحد درسي باقي مانده داشته باشند با تشخيص و تأييد ستاد مجاز به انتخاب حداکثر ٨ واحد در دوره تابستاني ميباشد.

حضور و غياب:

ماده ٥ دانشجوي شاهد و ايثارگري که به دليل انجام معاينات پزشکي از صدمات جنگ يا متأثر از آلام گذشته نتواند در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شرکت کند با تأييد مدارک توسط ستاد مي تواند طبق برنامه اي که از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداکثر تا پایان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شرکت نمايد در غير اين صورت درس يا دروس مذکور حذف ميشود.

ماده ٦ تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در کلاس درس و يا در جلسات امتحان ميان نيمسال، پايان نيمسال، آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش کارورزي بر عهده ستاد مي باشد.

حذف و اضافه:

ماده ٧ دانشجوي شاهد و ايثارگر ميتواند دو درس نظري خود را تا ٥ هفته مانده به پایان نيمسال تحصيلي حذف نمايد مشروط بر اينکه تعداد واحدهاي باقيمانده او از ١٠ واحد کمتر نشود.

تبصره: دانشجويان شاهد و ايثارگر حداکثر براي ٢ مرتبه در مقطع کارداني و کارشناسي و ٤ مرتبه در مقاطع بالاتر ميتوانند از تسهيلات ماده مذکور بهره مند گردند.

ماده ٨ تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در هر نيمسال تحصيلي برعهده ستاد ميباشد که در آن صورت آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد. دانشجويان شاهد و ايثارگر حداکثر براي ١ مرتبه در مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته، ٢ مرتبه در مقطع کارشناسي و ٣ مرتبه در مقاطع بالاتر ميتوانند از تسهيلات اين ماده استفاده نمايند.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده ٩- مدت زمان امتحان هاي ميان نيمسال و پايان نيمسال براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص ستاد حداکثر تا ٢ برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزايش است. مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش کارورزي نيز تا ٢٥ % مدت زمان امتحانات مذکور براي اين دانشجويان

(جانباز) قابل افزايش خواهد بود.

ماده ١٠ نمرات حداکثر ٣ درس شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در ميانگين کل نمرات پايان نيمسال و ميانگين کل نمرات آنها محسوب نمي شود مشروط بر اينکه نمرات هر يک از دروس پس از اخذ آنها و شرکت در امتحان هاي مربوطه در اولين فرصت ممکن کمتر از ١٢ نباشد.

تبصره: جهت دانشجويان جانباز ٢٥ % و بالاتر به ازاي هر ١٠ درصد اضافه جانبازي، يک درس به ٣ درس اضافه ميشود در هر حال دروس حذف شده نبايد از ٥ درس تجاوز نمايد.

ماده ١١ - جهت جبران کسر ميانگين کل دوره تحصيلي در مقاطع کار شناسي ناپيوسته و کاردا ني، دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط، در سقف سنوات تحصيلي در دو نيمسال تکرار نمايند.

ماده ١٢ در دوره هاي دکتري عمومي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي دروسي را که دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران کسر ميانگين در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نمايد در صور تي که نمرات آنها از حد نصاب ميانگين مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از نمرات

مرحله مربوطه حذف ميشود و تنها در ميانگين کل تحصيل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره: حداکثر ٤ نيمسال از نيمسال هايي را که دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران کسري ميانگين انتخاب واحد مي نمايد جزو سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد.

ماده ١٣ در صورت قبولي دانشجوي شاهد و ايثارگر در آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش کارور زي و مردودي در يکي از دروس اعلام شده پس از آزمون و يا کسر ميانگين کل مرحله مربوطه(مرحله هاي علوم پايه و پيش کارورزي) قبولي در آزمون جامع مذکور تا جبران ميانگين آن مرحله و با قبو لي در درس مذکور محفوظ باقي خواهد ماند.

ماده ١٤ در صورتي که مرخصي براي معالجات پزشکي ناشي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بيش از يک ماه ادامه يابد و مدارک مربوط مورد تأييد ستاد واقع شود آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود. همچنين علاوه بر مرخصي تحصيلي مجاز اعطاي چهار نيمسال مرخصي بدون % احتساب در سنوات به همسرا ن شهيد ، جانباز ٢٥ % و بالاتر و جانباز اعصاب و روان با حداقل ٢٥ % جانبازي) با هماهنگي ستاد بلامانع است.

 

انتقال:

ماده ١٥ پذيرش کليه دروس گذرانده شده دانشجوي شاهد و ايثارگر انتقا لي توسط دا نشگاه مقصد الزامي است.

ماده ١٦ گذراندن حداقل ١٤ واحد درسي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر متقاضي تغيير رشته کفايت ميکند.

ماده ١٧ دانشجويان شاهد و ايثارگر ميتوانند در صورت موافقت شور اي آموزش ي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي، از مقطع بالاتر به پايين تر تغيير رشته دهند.

تبصره: براي دانشجويان شاهد و ايثارگر نمرات دروس پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمي شود.

ماده ١٨ - دانشجويان شاهد و ايثارگري که به دليل مشکلات آموزشي از ادامه تحصيل در دوره دکتري عمو مي محروم ميشوند در صورتي که کمتر از ٦٨ واحد گذرانده و ميانگين کل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از ١٠ باشد مي توانند به مقطع کارداني تغيير رشته دهند و در صورتي که بيش از ٦٨ واحد گذرانده باشند ميتوانند به مقطع کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهند (مشروط بر اينکه ميانگين کل نمرات آنها مسا وي يا بيشتر از ١٠ باشد)

ماده ١٩ ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ميتواند تأييد برخي از مواد آيين نامه، که اجراي آنها منوط به تأييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تفويض نمايد.

ماده ٢٠ کليه آيين نامه هاي تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر(آيين نامه تسهيلات آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه ٣٠٦ شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 14/8/74 ، آيين نامه اجرایی آموزش عالی  آزادگان تصويب نامه هيأت

 وزيران شماره ٨٥٦٣٤ ت ٢٩٣ مورخ  4/8/68  و آیین نامه نقل و انتقال 5%  دانشجويان شاهد و ايثارگر و...) کمافيالسابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن لازم الاجرا مي باشد.

ماده ٢١ - اين آيين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفًا شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع فعلي مي گردد.

ماده ٢٢ - مرجع نهايي تفسير مواد آيين نامه و موارد اختلافي با آيين نامه هاي قبلي به عهده اداره کل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود.

این آیین نامه در 22 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 18/2/87 شورای طرح و برنامه شاهد تصویب و از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد. با اعمال تغییرات آیین نامه اجرایی مصوب 20/4/88 به شماره 1111