دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مسئول آزمایشگاه : 

خانم مرضیه اکرمیه 

کارشناس علوم آزمایشگاهی 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه  :

 

انکوباتور

بن ماری سرلوژی

اسپکتوفتومتر

سانتریفیوژ

میکروهماتوکریت سانتریفیوژ

فور

اتوکلاو

هود بیولوژیک

میکروسکوپ

ورتکس لوله(شیکر)