دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

این واحد بر آن است تا با استفاده از شیوه های نوین، ابزارها، فرمها و نرم افزار های ارزشیابی، در راستای سنجش توانائی های آموزشی اعضای هئیت علمی و ارتقاء توانمند یهای تدریس آنان اقدام نموده و با انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه ارزشیابی و استفاده از نتایج تحقیقات در بهبود روش ارزشیابی گام بردارد .

معرفی و اهداف ارزشیابی

فایل pdf

پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیات علمی

فایل pdf

آنالیز ارزشیابی

فایل pdf

تحلیل آزمون

فایل pdf

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی

فایل pdf

گزارش فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیات علمی

فایل pdf