دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

آقای دکتر عباس مقدم 

 

آقای دکتر محمد عباسی نیا 

 

خانم دکتر اشرف خرمی راد 

 

 

خانم ساره باکویی

خانم دکتر زهرا عابدینی 

 

 

خانم دکتر ناهید مهران 

 

خانم حکیمه دهقانی خرم آبادی

 

خانم دکتر مینا گائینی