دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

اعضا شورای تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر گائینی

خانم دکتر اسکندری

آقای دکتر محمد عباسی نیا

خانم حیدری، خانم دکتر عابدینی

خانم دکتر خرمی

آقای آسایش

خانم دکتر خلجی نیا