دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

خانم حکیمه دهقانی خرم آبادی

کارشناس ارشد پرستاری 

هیات علمی تمام وقت 

مدیر گروه

رزومه

برنامه هفتگی

شماره تماس : 3773923 

داخلی 28 

پست الکترونیکی : hakimehdehghani@yahoo.com

 

شرح وظایف

 

 

سرکار خانم دکتر اشرف خرمی راد

دکتری روانشناسی سلامت 

رتبه علمی : استادیار 

هیات علمی تمام وقت 

ایمیلakhorami@muq.ac.ir 

تلفن :27 داخلی 37839737 -025

رزومه

برنامه هفتگی