دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

دکتر زهرا عابدینی 

دکتری آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : استادیار 

عضو هیات علمی تمام وقت 

رزومه

برنامه هفتگی

 

 

 

 

آقای حمید ترابیان 

کارشناس ارشد پرستاری کودکان 

مربی آموزشی 

عضو هیات علمی تمام وقت 

رزومه

 

 

 

دکتر لیلا طاهری 

دکتری آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : استادیار

عضو هیات علمی تمام وقت 

رزومه

برنامه هفتگی