دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

اعضا کمیته مشورتی دانشگاه علوم پزشکی قم

رییس کمیته: سرکار خانم زینب کریمی

دبیر کمیته: نرگس کلهر


دانشکده پزشکی
نرگس کلهر

محسن ترک زاده آرانی

سارا افشاری

دانشکده دندانپزشکی
عرفان وکیلی

دانشکده بهداشت
فاطمه پور کاظمی
فاطمه سادات فقیهی


دانشکده پرستاری – مامایی
علیرضا تقی نسب
زهرا عسگریان مقدم


دانشکده پیراپزشکی
ایمان خواهان یزدی