دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

دکتر محمد عباسی نیا

دکتری آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : استادیار 

عضو هیات علمی تمام وقت 

مدیر گروه

رزومه

برنامه هفتگی

دکتر کبری آخوند زاده

دکتری فیزیولوژی

مرتبه علمی : استادیار 

تعهدات هیات علمی 

رزومه

برنامه هفتگی

 

دکتربهمن آقائی

دکتر آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : استادیار 

تعهدات هیات علمی  

رزومه

برنامه هفتگی

 

دکتر عطیه بابایی

دکتری آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : استادیار

تعهدات هیات علمی 

رزومه

برنامه هفتگی

 

خانم فریده یوسفی زاده

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس

مربی آموزشی 

رزومه

برنامه هفتگی

خانم منصوره محمودی 

کارشناس ارشد پرستاری 

مربی آموزشی 

برنامه هفتگی

رزومه

 

لیلا قنبری افرا 

کارشناس ارشد پرستاری 

مربی آموزشی 

رزومه

برنامه هفتگی