دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

اجرای سیاست های راهبردی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه

گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی و انجام فعالیتهای پرورشی 
برنامه ریزی، ساماندهی و زمینه سازی اجرای فعالیتهای قرآنی ـ مذهبی اساتید، دانشجویان و کارمندان
 ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی ـ فرهنگی به منظور ارتقاء بصیرت، کادرسازی و نخبه پروری در دانشکده
 ترویج  عفاف و حجاب.