دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 راهنمای مطالعه دانشجو

دکتر محمد عباسی نیا

راهنمای مطالعه بررسی وضعیت سلامت.pdf

راهنمای مطالعه سلامت بزرگسالان و سالمندان 1.pdf

راهنمای مطالعه مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه.pdf

دکتر مینا گائینی

راهنمای مطالعه اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای.pdf

راهنمای مطالعه اصول مدیریت خدمات پرستاری.pdf

راهنمای مطالعه پرستاری بهداشت روان .pdf

دکتر زهرا عابدینی

راهنمای مطالعه درس اخلاق پرستاری.pdf

راهنمای مطالعه درس مادر ونوزاد.pdf

راهنمای مطالعه درس پرستاری کودک بیمار.pdf

راهنمای مطالعه درس پرستاری کودک سالم.pdf

راهنمای مطالعه درس زبان تخصصی.pdf

راهنمای مطالعه درس کاراموزی پرستاری کودکان.pdf

کارپوشه کاراموزی کودکان.pdf

لاگ بوک کاراموزی اصول و فنون.pdf

لاگ بوک کاراموزی کودکان.pdf

لاگ بوک مادر و نوزاد.pd

آقای حمید ترابیان

راهنمای مطالعه اورژانس.pdf

راهنمای مطالعه بیماریهای کودکان.pdf

دکتر آخوندزاده

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1 (بیماریهای سیستم عضلانی اسکلتی و بافت همبند).pdf

دکتر بهمن آقایی

راهنمای مطالعه مجازی واحد قلب و عروق2.pdf

راهنمای مطالعه مراقبت در منزل1.pdf

آقای آسایش

آقای آسایش

اورژانس پیش بیمارستانی.pdf

اورژانسهای رفتاری.pdf

بهداشت روان در اتاق عمل.pdf

مدیریت استرس.pdf