دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رسالت و اهداف معاونت پژوهشی دانشکده

 

رسالت

در راستای چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی قم، معاونت پژوهشی دانشکده هم راستا با برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارتقاء فرهنگ پژوهشگری، نوآوری و تبدیل ایده به محصول را از وظایف خود می داند و با اتکا به سرمایه انسانی نوآور، خلاق، ماهر و دانش محور خود به گونه ای عمل خواهد نمودتا پژوهش های با کیفیت، کاربردی و بنیادی که پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و ارتقای سلامت را به همراه داشته باشد، مدیریت و اجرا گردند.

 چشم انداز

سرآمدی ملی و منطقه ای دانشکده پرستاری و مامایی در تولید دانش و فناوری سلامت در خدمت ارتقای سلامت جامعه.

  ارزش ها

تکریم پژوهش و پژوهشگری

اخلاق محوری و صداقت در پژوهش و تعهد به صیانت از اطلاعات و حریم افراد

کار تیمی با مشارکت عمومی در تمام سطوح

روزآمدی و یادگیری مستمر و استقبال از تغییر و تحول

مدیریت علمی و پاسخگو مبتنی بر شایسته سالاری در تصمیم گیری و اجرا

بهره وری و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات در ارتقای سلامت جامعه

 

 اهداف

نهادینه کردن پژوهش محوری و تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش در نظام ارائه خدمات پرستاری و مامایی 

ارتقا کمی و کیفی پژوهش های کاربردی در حوزه سلامت متناسب با اولویت ها ی جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم

تقویت توان علمی، ارتقا دانش و مهارت پژوهشگران و کارکنان نخبه، متخصص و کارآمد 

توسعه ارتباط با صنعت و تجاری سازی محصولات

شناسایی و تقویت شبکه حمایت از نخبگان، فارغ التحصیلان دانشکده

حمایت از برگزاری سمینارها، جشنواره ها و نمایشگاه ها و دروه های آموزشی کوتاه مدت هدفمند

برقراری ارتباط با مراکز ملی و بین المللی معتبر و حمایت از پژوهش ها و انتشارات مشترک

تقویت و توسعه پژوهش های دانشجویی

تولید و انتشار مقالات پر استناد/ چاپ شده در نشریات با ضریب تاثیر بالا

تقویت نظام انگیزشی پژوهش و پژوهشگری با تاکید بر بهبود شیوه های تشویق و ترغیب تولیدات عملی 

اجرای نظارت، پایش و ارزیابی طرح های پژوهشی 

توسعه، تقویت و افزایش همکاری با مرکز تحقیقات پرستاری دانشکده 

دانشکده HSR  سامان دهی پایان نامه های و طرح های

استقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و فن آوری مبتنی بر آینده پژوهی 

تسهیل و ترغیب پژوهشگران در به کارگیری منابع اطلاعاتی معتبر علمی 

تقویت زیر ساخت های علمی و ظرفیت های فن آوری دانشکده 

تقویت ارتباط فی ما بین پژوهش های بالینی و پایه 

بهبود و توسعه زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده

توسعه خدمات پژوهشی، مشاوره ای و چاپ مقالات به پژوهشگران دانشگاه 

پیگیری دستیابی و ارتقا شاخص های تعیین شده