دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

خانم کبری انصاری فرد 

مدیر روابط عمومی 

شرح وظایف