دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/30 الی 13/30

شماره تماس 37831371- داخلی 21

ایمیل: Nurselib.muq.ac.ir

آدرس وبسایت: nm.muq.ac.ir