دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رئیس شورای مشورتی دانشجویی دانشکده:

 • جناب آقای مصباحی

اعضای کمیته فرهنگی رفاهی و صنفی:

 • جناب اقای طالبی نسب
 • جناب اقای نورمحمدی
 • سرکار خانم پاکدامن جناب
 • آقای میرزایی

اعضای کمیته پژوهشی:

 • سرکار خانم جعفری
 • سرکار خانم سیف
 • سرکار خانم رمضان
 • سرکار خانم امینی
 • سرکار خانم عربستانی
 • جناب اقای مصباحی

اعضای کمیته آموزشی:

 • سرکار خانم نقاش
 • جناب اقای میرزایی
 • سرکار خانم خراسانی
 • سرکار خانم کلهری
 • سرکار خانم رحمتی