دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

شورای پژوهشی

اعضاء و معرفی شورای پژوهشی

دکتر اشرف خرمی راد سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محمد عباسی نیا سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

 دکتر زهره خلجی نیا مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر ساره باکویی سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی   

دکتر مینا گائینی مدیر گروه روان پرستاری       

حکیمه دهقانی مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه

دکتر زهرا عابدینی مدیر گروه آموزشی پرستاری کودکان

دکتر ناهید مهران مدیر گروه آموزشی مامایی

 

ابلاغ

 

شورای پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی و بین الملل، مدیر تحصیلات تکمیلی و  مدیران گروه های آموزشی و

دو نفر نماینده اعضاء هیات علمی دانشکده می باشد.
در جلسات پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه زمان بندی به طور منظم  برگزار می گردد، کلیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ای و موضوعات مرتبط با

حوزه پژوهش مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار می گیرد.


ضمناً اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش به اعضای هیئت علمی دانشکده در خصوص ترغیب و حمایت از طرح

های کاربردی و ارتباط با صنعت، ترغیب و حمایت از ترجمان دانش و مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی به منظور تعیین هزینه طرح ها بر عهده

اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده می باشد.

شرح وظایف:

اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش

پیگیری پیشنهادات اعضای گروه در شورای پژوهشی

ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی

تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به گروه آموزشی

 ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت

هماهنگی جلسه در تصویب طرح های پژوهشی گروه با اولویت بخشیدن به طرح های پژوهشی کاربردی

ترغیب و حمایت از ترجمان دانش

ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء

مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی