دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

لیست اساتید گروه پرستاری

ظرفیت پذیرش دانشجو

دانشجو

مرتبه علمی

نام استاد

2 نفر

میثم خدا بنده لو

دانشیار

دکتر مینا گائینی

1 نفر

سعیده موری، زینب کسمتی

استادیار

دکتر زهرا عابدینی

0 نفر

فریبا اسلامی مقدم، رویا قاسملو، سمیه جعفری

استادیار

دکتراشرف خرمی راد

1 نفر

سعیده مسعودی، همین معروفی

استادیار

دکتر کبری آخوند زاده

0 نفر

مریم اسفندیاری

حجت ا... پورمرادی، رویا ظهرابی

استادیار

دکتر ثارا... شجاعی

1 نفر

مهسا روح الامین، ندا اربابی

استادیار

دکتر محمد عباسی نیا

1 نفر

علی خسروی زاد، کیانوش محمدی

استادیار

دکتر بهمن آقایی

2 نفر

مارال بهراد فرد

استادیار

دکتر عطیه بابایی

 

 

 

لیست اساتید گروه مامایی

ظرفیت پذیرش دانشجو

دانشجو

مرتبه علمی

نام استاد

2 نفر

سهیلا جعفرزاده

دانشیار

خانم دکتر خلجی نیا

3 نفر

 

استادیار

خانم دکتر مهران

2 نفر

منیره  تاج  گردون

دانشیار

خانم دکتر اسکندری

2 نفر

فائزه سیف

استادیار

خانم دکتر احمری

2 نفر

زهرا زمانیان

استادیار

خانم دکتر مومنی موحد

3 نفر

 

استادیار

خانم دکتر علیپور

2نفر

فرحناز بدیعی 

مربی

خانم رئیسی 

3نفر

 

مربی

خانم جعفربگلو