دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

امور فرهنگی دانشگاه

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم: محمد صادق فریدی

شماره تماس:۳۱۹۷۱۲۷۱-۰۲۵

 

واحدهای فرهنگی دانشگاه

1- کانون ها و تشکل ها

کارشناس: خانم ربابه آبدارکارشناس کانونها و تشکلات . شماره تماس ۳۱۹۷۱۲۵۷

فرم ها و ایین نامه ها

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

pdf فایل f

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

 

دستورالعمل اجرایی شورای هماهنگی تشکل های اسلامی دانشگاهیان

pdf فایل

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها

pdf فایل

2- انجمن های علمی دانشجویی

کارشناس:خانم ساره ابراهیم کوچک. شماره تماس۳۱۹۷۱۲۶۷

فرم ها و ایین نامه ها

فرم تقاضای تأسیس انجمن دانشجویی

pdf فایل

اساسنامه  انجمن های علمی دانشجویی

pdf فایل

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

pdf فایل

فرم عضویت در انجمن علمی دانشجویی

pdf فایل

3- نشریات دانشجویی

کارشناس: محمدصادق فریدی کارشناس نشریات.  شماره تماس۳۱۹۷۱۲۹۳

فرم ها و ایین نامه ها

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

pdf فایل

شناسنامه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم

pdf فایل

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

pdf فایل

فرم درخواست امتیاز انتشار

pdf فایل

کتابچه حقوق نشریات وزارت بهداشت

pdf فایل

لینک دسترسی به نشریات دانشجویی دانشگاه

https://mefda.ir/archive/pl/74

4- امور فوق برنامه

شیوه نامه کرسی های آزاداندیشی

pdf فایل

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

pdf فایل

 

امور دانشجویی دانشگاه

مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم: دکتر عابدین ثقفی پور

شماره تماس: ۳۱۹۷۱۵۰۱-025

 

واحدهای فرهنگی دانشگاه

1-اداره امور خوابگاه ها

رییس اداره امور خوابگاهها: آقای مهدی یوسفی . شماره تماس : ۳۱۹۷۱۵۰۴

فرم ها و ایین نامه ها

- درخواست خوابگاه

pdf فایل

- رضایت نامه

pdf فایل

- فرم آیین نامه

pdf فایل

- بستگان

 

- امور رفاهی

رئیس اداره امور رفاهی دانشجویان: آقای اصغر نائینی پور مهابادی

 شماره تماس  ۳۱۹۷۱۵۰۲ – ۰۲۵

فرم ها و ایین نامه ها

فرم تعهد محضری وام

pdf فایل

3-اداره تغذیه

سرپرست اداره تغذیه آقای مهندس اصغر امیرخانی. شماره تماس:۳۱۹۷۱۵۰۶

 

4- اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان

رئیس اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان: حسین هزارخوانی

شماره تماس اداره مشاوره : ۳۱۹۷۱۵۱۲-۳۱۹۷۱۱۷۷

مشاوره تلفنی در دسترس (HELP LINE) ۳۷۸۳۵۵۳۳ 

خدمات مشاوره تلفنی و تعیین زمان قبلی با شماره تماس۷۸۳۵۵۳۳

جدول زمانبندی حضور مشاورین

pdf فایل

3- شورای صنفی دانشجویان

فرم ها و ایین نامه ها

ایین نامه شورای صنفی

pdf فایل