دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی فرم های پژوهشی زیر را با توجه به نیاز خود دانلود کنید.

فرم استاد راهنما

فایل pdf

فرم استاد مشاور

فایل pdf

فرم تایید عنوان پایان نامه

فایل pdf

فرم دفاع از پروپوزال

فایل pdf

فرم دفاع از پروپوزال، پیش دفاع و دفاع نهایی

فایل world

فرم داوری پایان نامه

فایل world

فرم موضوع پایان نامه

فایل world

راهنمای نگارش پایان نامه

فایل world

فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه

فایل world

فرم مربوط به تکمیل پرسشنامه

فایل world

فرم جمع آوری داده ها

فایل world

فرم ارزشیابی پایان نامه

فایل world

فرم تایید گواهیهای پیش نیاز

فایل pdf

فرم سوگندنامه

فایل pdf

فایل ها