دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

تغییرات در هرم سنی جمعیت و پدیده سالمندی جمعیت، از تهدیدات مهم آینده است. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی نقطه عطف اجرائی برای تحقق راهبردهای قانونی در زمینه جمعیت و فرزند‌آوری است.

 

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشکده ی پرستاری و مامایی : 

تسهیلات آموزشی ارائه شده

 

گزارش برگزاری کارگاه های مرتبط

 

عملکرد گروه مامایی