دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  شماره مرکزی : 37831370  _  37831371

 

جدول شماره های داخلی دانشکده 

داخلی

 

واحد

داخلی

واحد

13

معاونت آموزشی ( دکتر عباسی نیا)

 

12

ریاست ( دکترعباس مقدم )

 

27

معاونت پژوهشی (دکتر خرمی راد )

 

11

مدیر عمومی (خانم انصاری )

 

26

مدیر گروه مامایی (دکتر مهران )

14

کارشناس آموزش پرستاری ( خانم سلیمی )

 

15

مدیر گروه روان پرستاری (خانم دکتر گائینی) 

16

کارشناس آموزش مامایی ( آقای مظفریان)

 

28

گروه پرستاری ( دکتر آخوند زاده ,دکتر بابایی, خانم دهقان ,خانم محمودی )

20

دکتر خلجی نیا , خانم رئیسی

21

کتابخانه

16

مسئول آموزش (آقای قادری )

 

23

نگهبانی

27

مدیر گروه کودکان ( دکتر عابدینی )

 

22

نقلیه