دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مسئول آموزش

جناب آقای حیدر قادری 

 

تلفن:37839737 -025    داخلی:16

دورنگار: 37831370 -025

وقت ملاقات : شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7/30 لغایت 15/30

شرح وظایف