دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

آقای بهمن آقائی  

درجه علمی: دکترای پرستاری

 

مسئول دفترتوسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی:


Education Development Officer

(EDO)

bahman.aghai@gmail.com

ساعت پاسخگویی: دوشنبه ها 8-14

داخلی 28

معرفی و شرح وظایف دفتر توسعه

 

رزومه

 

برنامه هفتگی