دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

دکتر زهره خلجی نیا 

شرح وظایف

رزومه