دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

                              

 

جناب آقای دکتر محمد عباسی نیا

معاون آموزشی دانشکده پرستاری

 

 

 

تلفن: 37839737-  025

دورنگار: 37831370-025

داخلی 13

 

پست الکترونیکی:

abbasiniam@yahoo.com

 

وقت ملاقات : همه روزه از ساعت 12/30 الی 1

 

شرح وظایف

  رزومه