دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

معاون پژوهشی: سرکار خانم دکتر اشرف خرمی راد ( عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری ) 

 

ایمیلakhorami@muq.ac.ir 

تلفن :27 داخلی 37839737 -025

رزومه

 

کارشناس پژوهش: سرکار خانم سارا معلمی

 

شماره تماس:  37839737 داخلی 21

شرح وظایف

هماهنگی و انجام امور مرتبط با برگزاری جلسات حوزه معاونت پژوهشی 

بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیار و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تکمیل فرآیند ثبت طرح

تنظیم دستور جلسات و صورتجلسه شورای پژوهشی برای بررسی و تأیید شورای پزوهش

ارسال طرح های پژوهشی مصوب به کمیته اخلاق دانشگاه جهت اخذ تأییدیه

بررسی و پیگیری مقالات ناشی از طرح ها و کنترل تعهدات مجری براساس مفاد قرارداد

شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سیستم پژوهشیار

بررسی و تأیید نهایی مستندات طرح های پژوهشی در مرحله تسویه حساب

پاسخگویی به کلیه مراجعین به صورت حضوری و تلفنی

دریافت روزانه نامه ها از اتوماسیون

آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاونت پژوهشی

پیگیری جواب نامه های از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون پژوهشی دانشکده

بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های دریافتی از دانشجویان و انتقال آن به معاونت پژوهشی

مرتب و دسته بندی کردن فایل های معاونت پژوهشی

انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی

 

شرح وظایف

تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی پژوهشی در دانشکده

تهیه و تدوین مستندات اعتبار بخشی پژوهشی

برنامه ریز ی جهت توسعه پژوهشی دانشکده

ارتباط با گروه های آموزشی به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش در دانشکده

تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

نیازسنجی کارگاه های پژوهشی و هماهنگی جهت برگزاری آن

شرکت در جلسات شورای معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده

نظارت بر حسن اجرای انجام امور از بخش های فن آوری اطلاعات، انفورماتیک، کتابخانه و روز آمد شدن واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت پژوهشی

پایش فعالیت های پژوهش گروه های آموزشی دانشکده

زمینه سازی توسعه ارائه خدمات مشاوره ای در فعالیت های پژوهشی

نظارت به ارزیابی فعالیت های اعضاء هیأت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر

نظارت و برنامه ریزی به فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی و فراهم نمودن زمینه های فعالیت و مشارکت دانشجویان در امر پژوهش

شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده، دانشگاه