دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

معرفی کمیته

برنامه­ ریزی آموزشی، طراحی و تدارک تدابیری برای مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری است که با بهره ­مندی از مجموعه فعالیت ­ها و اقدام­ های سازمان ­یافته، درصدد است توانمندی هایی را در مخاطبان برنامه درسی به ­وجود آورد که ظهور عینی و عملی آنها، تجلی بخش صورت حرفه ­ای حوزه مورد نظر باشد.

کمیته برنامه ریزی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتی و مشاوره­ای آن، در خصوص نظارت بر راه اندازی  رشته های جدید، بازنگری برنامه ­های درسی و طراحی برنامه ­های درسی رشته ­های جدید در دانشگاه بوده و این مهم را با توجه به شیوه نامه های مصوب و از طریق بررسی کارشناسی برنامه های درسی و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پایش انجام می دهد. 

 

 

 


 

 

شرح وظایف کمیته

 • تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی آموزشی در طول سال
 • کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شورای آموزشی دانشکده ها
 • کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شوراهای بالادستی از قبیل شورای آموزشی دانشگاه
 • کارشناسی مستندات ارسال شده برای ایجاد یا راه اندازی رشته های جدیدبا توجه به چارچوب­ های وزارتی و شیوه­ نامه مصوب
 • نظارت بر ایجاد هر گونه تغییر در برنامه‌های درسی رشته‌های آموزشی در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط وزارتی با عنایت به رویکردهای نوین در برنامه ­ریزی درسی
 • اعلام نیازهای آموزشی مرتبط با تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی به کمیته توانمندسازی
 • ارتقای دانش تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
 • اتخاذ رویکردی نظام ­مند در  تدوین و بازنگری طرح دوره ­ها/ درس ­ها از طریق نظارت، هدایت و رصد روند اجرای شیوه ­نامه مصوب
 • بررسی طرح درس‌ها/ دوره ها/ راهنمای مطالعه و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
 • بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه
 • بررسی انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان
 •  

 

شرح وظایف کارشناس واحد برنامه ریزی آموزشی

 • هماهنگی تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی آموزشی و تهیه دستورکار جلسه و صورت جلسات
 • انجام کلیه مکاتبات واحد برنامه ریزی آموزشی
 • راهنمایی اعضا هیات علمی جهت طراحی و بارگذاری طرح درس و طرح دوره به صورت الکترونیکی
 • پیگیری انجام داوری طرح درس و طرح دوره و راهنمای مطالعه و صدور گواهی
 • پیگیری امور مربوط به تدوین و بازنگری برنامه های درسی تا حصول نتایج
 • ارائه پیشنهاد و تدوین دوره و برنامه های آموزشی در زمینه برنامه ریزی آموزشی
 • گرداوری مستندات و ارایه گزارش عملکرد واحد 
 • سایر امور محوله


برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1400

ردیف

فعالیت

زمان

1

تهیه لیست کارگاه های مورد نیاز اعضا هیات علمی مرتبط با برنامه ریزی اموزشی

تیرماه 1400

2

مکاتبه با مرکز توانمندسازی درخصوص برگزاری کارگاه های مورد نیاز

تیرماه 1400

3

اطلاع رسانی برنامه های مرکز مشاوره EDC مرتبط با برنامه ریزی آموزشی و تدوین طرح دور ها و طرح درس و راهنمای مطالعه

تیرماه 1400

4

تدوین و بارگذاری شیوه نامه ها و فرم ها در وب سایت مرکز

تیرماه 1400

5

بازبینی فرم ها و شیوه نامه ها

تیرماه 1400

6

کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شورای آموزشی دانشکده ها و سایر شوراهای مرتبط

در طول سال

7

داوری و صدور گواهی طرح درس و طرح دوره و راهنمای مطالعه

در طول سال

8

همکاری در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

در طول سال

9

تدوین فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی آموزشی

تیرماه 1400

 

 

نحوه نظارت بر روند برنامه ریزی آموزشی

 • اقدام در چارچوب فرایند تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه آموزشی به گروه ها و دانشکده
 • بهره گیری از خدمات مرکز مشاوره EDC و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها
 • بررسی و تصمیم گیری درخصوص درخواست های مرتبط در کمیته  برنامه ریزی آموزشی
 •