دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

این بخش برای نظرسنجی از شما دانشجویان در مورد خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده طراحی شده است.

از اینکه با نظرات و پیشنهادات سازنده خود موجبات خدمت رسانی بهتری را فراهم مینمایید سپاسگزاریم.