دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

وظایف و اختیارات مدیر گروه های آموزشی به شرح زیر می باشد: 

 

شرح وظایف

وظایف و اختیارات مدیر گروه:

1.ابالغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی )نظری– عملی(، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

2.تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده.

3.تجدید نظر مستمر در برنامهها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحوالت علمی و تسلیم این برنامهها به مراجع ذیربط.

4.تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.

5.ابالغ بخشنامهها و آییننامهها و مصوباتی ابالغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه.

6.پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده.

7.انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده / آموزشکده.

8.پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب درشورای پژوهشی موسسه.

9.ارزیابی کار ساالنه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.