دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

رشته مامایی یکی از رشته های گروه علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در دو بعد آموزش و ارایه خدمات مهارت کسب نموده و می توانند در جهت تامین سلامت مادران و کودکان خدمت رسانی کنند.

حیطه فعالیتهای ماما مربوط به مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبتهای دوران بارداری، زایمان طبیعی، آموزش به دختران در زمینه بهداشت بلوغ و بعد از آن و مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک می باشد.


ارتقای بهبود سلامت فردی و عمومی از طریق کمک به افراد و گروه ها برای کسب عادات رفتاری سالم، مراقبت و پایش سلامت و بهداشت دانش آموزان، تشکیل اتاق بهداشت طبق استانداردهای لازم در مدارس، آموزش بهداشت، بهسازی محیط و خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای آموزشی، شناسایی و جداسازی دانش آموزان بیمار و معرفی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی از دیگر وظایف و توانمندی های یک ماماست.

با توجه به ویژگیهای خاص کاری رشته مامایی و حساسیت ها و سختی های آن، داشتن صبر و حوصله در مواجهه با بیماران، روابط اجتماعی مناسب و توان جسمی و روحی کافی الزامی است.

 

 

نیمرخ کارشناسی ارشد مامایی

 

کوریکولیوم کارشناسی ارشد مامایی

 

برنامه تئوری در نیمسال دوم 1402-1401

 

برنامه کارآموزی در نیمسال دوم 1402-1401