دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

رشته پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از رشته‌های گروه پزشکی است که دانش آموختگان آن قادر خواهند بود، در زمان فوریت‌ها، حوادث و بلایا، نیازهای فوری سلامت بیماران و یا آسیب دیدگان را به صورت مستقل (در شرایط اضطرار) و یا در تیم سلامت تأمین نمایند.

 

 

 

نیمرخ کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 

کوریکولیوم کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 

 

برنامه تئوری کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس در نیمسال دوم 1402-1401_.pdf

 

 

برنامه کارآموزی ارشد پرستاری اورژانس نیمسال دوم 1401.pdf

 

برنامه کشیک دانشجویان کارشناسی ارشد