دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی و درمانی است. پرستار یک عضو مهم در تیم مراقبت بهداشتی است و دارای نقش های گسترده ای از جمله نقش مراقبتی، حمایتی، درمانی، هماهنگی، مشورتی، مدیریتی و تحقیقاتی است. در تقسیم بندی های آکادمیک، امروزه ارزش پرستار خوب، هم ردیف یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی به حد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد

نیمرخ دروس کارشناسی پرستاری

کوریکولیوم کارشناسی پرستاری

برنامه تئوری پرستاری در نیمسال دوم 1402-1401.pdf

1402-برنامه کارآموزی پرستاری نیمسال دوم 1401.pdf

برنامه کاراموزی در عرصه نیمسال دوم 1402-1401.pdf

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت خانواده فرد و محیط (بهداشت)