دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

مامایی یکی از زیرمجموعه‌های علوم پزشکی است که نقشهای بسیار گسترده‌ای اعم از نقش مشاوره‌ای، آموزشی، مراقبتی، حمایتی،‌ درمانگری و تحقیقاتی است. البته تمامی این نقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم پیدا می‌کند یعنی ماما به مشاوره قبل،‌ بعد و هنگام ازدواج، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و مراقبت بهداشتی مادر و کودک و آموزش به دختران در زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن می‌پردازد.

 

 

 

نیمرخ کارشناسی پیوسته مامایی

 

کوریکولیوم کارشناسی پیوسته مامایی

 

برنامه تئوری در نیمسال دوم 1402-1401

 

برنامه کارآموزی رشته مامایی در نیمسال دوم 1402-1401