دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 آقای سید علیرضا مظفریان

 

کارشناس آموزش مامایی ( تئوری و عملی)

 

 

 

تلفن:37839737 -025    داخلی:16

 

دورنگار: 37831370 -025

 

وقت ملاقات : شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7/30 لغایت 15/30

 

شرح وظایف