دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

مرضیه سلیمی کرامت 

کارشناس امور آموزش پرستاری 

 

شرح وظایف

تلفن:37839737 -025    داخلی:14

دورنگار: 37831370 -025

وقت ملاقات : شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7/30 لغایت 13/30