دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

سال 1401

پاییز 1401

راهنمای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم برای نو دانشجویان دانشکده: آشنایی با فرایندهای آموزشی-پژوهشی- فرهنگی

نام مدرس: نیره جعفری فر  

فایل محتوا

شرکت کنندگان: نودانشجویان دانشکده

آشنایی با کتابخانه دانشکده

فایل محتوا

شرکت کنندگان: نودانشجویان دانشکده

راهنمای عضویت و ثبت داوری در publons

نام مدرس: نیره جعفری فر 

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

راهنمای استفاده از پایگاه UpToDate

نام مدرس: نیره جعفری فر     

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

زمستان1401

رزومه نویسی در سامانه علم سنجی اعضای هییت علمی

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

راهنمای دریافت مقالات از طریق سامانه دانش لینک دانشگاه

نام مدرس: نیره جعفری فر       

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

ویرایش پروفایل پژوهشی در Scopus

نام مدرس: نیره جعفری فر           

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

کار با نرم افزار رفرنس دهی EndNote

فایل محتوا

لیست شرکت کنندگان

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب

فایل محتوا

 

 

فایل محتوا