دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

سرکار خانم نیره جعفری فر

پست سازمانی: مسئول کتابخانه

 

نوع استخدام: رسمی

   میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

تلفن: 37831371

داخلی21