دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

اعضای کمیته ی امر به معروف و نهی از منکر 

 

آقای دکتر عباس مقدم  : رئیس شورا 

آقای دکتر محمد عباسی نیا : دبیر شورا 

خانم دکتر مینا گائینی 

خانم دکتر نرگس اسکندری 

خانم دکتر اشرف خرمی راد

خانم دکتر زهرا عابدینی 

خانم دکتر ناهید مهران 

خانم طاهره صدیقیان 

خانم کبری انصاری