دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

دکتر زهره خلجی نیا 

دکتری بهداشت باروری 

مرتبه علمی : دانش یار

عضو هیات علمی تمام وقت 

رزومه

دکتر نرگس اسکندری 

دکتری بهداشت باروری 

مرتبه علمی : دانش یار 

عضو هیات علمی تمام وقت 

رزومه

 

 

 

خانم عصمت جعفربگلو 

کارشناس ارشد آموزش مامایی

مربی آموزشی 

عضو هیات علمی 

رزومه

 

دکتر ناهید مهران 

دکتری بهداشت باروری 

مرتبه علمی : استادیار 

عضو هیات علمی تمام وقت

مدیر گروه

رزومه

داخلی : 26

 

 

دکتر زهره مومنی موحد 

دکتری بهداشت باروری 

مرتبه علمی : استاد یار

عضو هیات علمی 

رزومه

خانم مرضیه رئیسی 

کارشناس ارشد آموزش مامایی

مربی آموزشی 

عضو هیات علمی 

رزومه

خانم ساره باکوئی 

کارشناس ارشد مامایی

مربی آمورشی 

عضو هیات علمی 

رزومه

 

خانم فاطمه سادات موسوی 

کارشناس ارشد مامایی

مربی آموزشی 

عضو  هیات علمی 

رزومه