دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

معرفی و اهداف ارزشیابی

فایل pdf

پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیات علمی

فایل pdf

 

چک لیست ارزیابی میزان رضایت هیات علمی 

فایل pdf