دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

سرکار خانم حکیمه دهقانی خرم آبادی 

 

شماره تماس : 3773923 

داخلی 28 

پست الکترونیکی : hakimehdehghani@yahoo.com