دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر عباس مقدم

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی

رزومه

برنامه هفتگی آقای دکتر مقدم در نیمسال اول 1402-1401

 

تلفن : 37838011 -025

دورنگار: 37831370 - 025

داخلی 12