دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

دکتر مینا گائینی 

دکتری آموزش پرستاری 

مرتبه علمی : دانشیار 

عضو هیات علمی تمام وقت 

مدیر گروه

رزومه

برنامه هفتگی

 

 

 آقای حمید آسایش 

کارشناس ارشد پرستاری 

مربی آموزشی 

عضو هیات علمی 

(در ماموریت)

رزومه

 

 

 

خانم طلیعه خلیفی 

کارشناس ارشد روان پرستاری 

مربی آموزشی 

تعهدات هیات علمی 

رزومه

برنامه هفتگی