دانشکده پرستاری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مهلت حذف و اضافه ی دروس تا 30 بهمن

مهلت حذف و اضافه ی دروس تا 30 بهمن

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری  و ارشد پرستاری اورژانس در نیمسال دوم 1402-1401

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری و ارشد پرستاری اورژانس در نیمسال دوم 1402-1401

اعتبار بخشی آموزشی دانشکده ی پرستاری

اعتبار بخشی آموزشی دانشکده ی پرستاری

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از اساتید برتر پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از اساتید برتر پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

میز خدمت

فرم های آموزشی

فرم های پژوهشی

راهنمای مطالعه دانشجویان

ارزشیابی و ارتقاء اساتید

فرمهای دانشجویی- فرهنگی

آیین نامه ی انظباطی